ZŠ T.G.Masaryka
Koláž fotografií

                                                                                   Podmínky a informace o stravování 2023/2024
Zájemci o stravování ve školní jídelně budou ke stravování přihlášeni až po vyplnění a odevzdání přihlášky ke stravování podepsané zákonným zástupcem žáka. Přihlášku je možné vyzvednout v kanceláři ŠJ. Tato přihláška se po celou dobu stravování nemusí obnovovat.

Denně se připravují dvě hlavní jídla a polévka, pro MŠ oběd č.1.

Strávník má po zaplacení automaticky přihlášený oběd č.1. ve výjimečných případech může být z provozních či technických důvodů rozhodnuto o přípravě pouze jednoho jídla. Oběd číslo 2 bude připravován od 10 přihlášených strávníků.
Změna volby oběda nebo jeho odhlášení je možné do 14,30 hod. předchozího dne. Změna volby oběda se provádí přes internetové objednávání (na www.strava.cz - přihlašovací údaje budou zájemcům zaslány na e-mail), případně telefonicky (na čísle 326 375 923) nebo přímo v kanceláři ŠJ.

Neodhlášené a neodebrané obědy propadají bez možnosti náhrady.

V první den nemoci máte nárok si oběd vyzvednou.  V  případě naléhavé potřeby kontaktujte vedoucí školní jídelny.

Výdej obědů pro žáky probíhá v časovém rozmezí od 11:45 do 14:00 hodin. Pro MŠ v 11:15 hodin.
Platba
Plátce zřídí na svém účtu souhlas k inkasu ve prospěch účtu školy (účet č. 484771329/0800) a číslo svého účtu vyplní na přihlášku ke stravování. Platba se strhává vždy k 15. dni v měsíci, a to zálohově předem na další měsíc. První platba tak proběhne např. v srpnu (na září) , následně je každý měsíc strhávána částka potřebná k uhrazení obědů na další měsíc, čímž dojde k vyúčtování přeplatků v případě nevyčerpání všech zálohově zaplacených obědů. V případě měsíce června budou vráceny přeplatky za stravné v průběhu července na účet plátce. Platby pravidelně kontrolujte a případné nesrovnalosti konzultujte v kanceláři ŠJ.  Také je možné zaslat na účet libovolnou částku na delší období a její aktuální výši sledovat přes své konto v aplikaci strava.
Obědy jsou vydávány prostřednictvím MB karty. MB karta je k dostání ve škole zdarma, je platný po celou školní docházku.. Pokud žák MB kartu
zapomene, má možnost nahlásit své jméno u výdeje oběda. Ztrátu karty je nutné hásit ve škole, aby se nechala vyrobit nová. V případě nepřítomnosti strávníka ve škole je zákonný zástupce povinen oběd odhlásit. První den je možno neodhlášený oběd vyzvednout do přinesených nádob, které musí být čisté a ne skleněné. Při neodhášení obědů bude účtována plná cena oběda ( + 20 Kč). Pokrm je určen k okamžité spotřebě a jídelna neodpovídá za následky manipulace s jídlem po jeho výdeji.
Žáci jsou po prvotním přihlášení ke stravování automaticky přihlášeni na celou školní docházku a to vždy od prvního varného dne školního roku. V případě ukončení stravování je nezbytné nahlásit tuto změnu v kanceláři ŠJ.
 

  Mateřská škola      
Strávník * Svačina Oběd Přesnídávka Pitný režim
do 6 let 11 Kč 30 Kč 11 Kč 4 Kč
7 a více let 13 Kč 39 kč 12 Kč 4 Kč
  Základní škola      
7 – 10 let 39 Kč  
11 – 14 let 41 Kč  
nad 15 let 45 Kč  


* Věková kategorie se posuzuje podle věku, kterého strávník dosáhne v období od 01. září do 31. srpna příslušného roku. (dle vyhlášky MŠMT č.107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Vypracovala: Věra Svobodová

Schválil:    Mgr. Milouš Kašpar
                            ředitel