ZŠ T.G.Masaryka
Koláž fotografií

Členové

za zřizovatele - předseda RNDr. Kosina František 
za zřizovatele Pešková Kateřina
za pedagogické pracovníky Mgr. Mičíková Pavla
za pedagogické pracovníky Bedlivá Jitka
za zákonné zástupce Mgr. Šeráková Zděňka 
za zákonné zástupce  

Kontakt: RnDr.  Kosina František skolskarada@4zsmb.cz

Působnost školské rady  - výňatek ze školského zákona:

§ 168
(1) Školská rada
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.